ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sürekli büyümeyi ve gelişmeyi sağlayacak katma değeri yaratan en başarılı ve yetkin profesyonellerden oluşan, tercih edilen ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu ideal kurum olmayı hedeflemektedir. Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. “Mutlu Çalışan=Mutlu müşteri!! politikası, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurulduğu günden itibaren benimsediği temel ilkelerden biridir.

ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLER AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

 • Firmamızı daha ileriye taşıyacak nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri şirketlerimize kazandırmak bu konudaki hedeflerden biridir,
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adil ve rekabetçi ücret politikaları çerçevesinde, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir,
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. istihdamla ilgili kararlarında gerekli nitelikleri, liyakati, performansı ve işle ilgili diğer faktörleri temel alma ilkesine bağlıdır.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. istihdamda hukuk dışı ayrımcılığa tolerans göstermez.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarına yükselme, eğitim, gelişim ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak, çalışanların şirkete olan bağlılığını artırmayı hedefler.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışma barışının sürekliliği esastır.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden çalışma ortamını yaratır ve kalıcı kılar.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hiçbir koşulda aşağılayıcı, yıldırıcı ve düşmanca olan eylem, uygulama ve davranışlara müsaade etmez. İşyerlerinde tacize kesinlikle izin vermez.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının görüş ve önerilerine önem verir. Çalışanlarından gelen her türlü geri bildirim, öneri ve görüşleri değerlendirilerek yanıtlanır ve sonrasında motivasyon arttırıcı tedbirler alınır,
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları ile ilgili özel bilgileri saklı tutar, hukuki zorunluluk olmadığı müddetçe, çalışanın izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmaz,

TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

 • Tedarikçilerle olan ilişkilerde karşılıklı değer yaratılır,
 • Tedarikçiler ile iletişim, açık, dolaysız, kanun ve prosedürlere uygun bir şekilde yürütülür,
 • Tedarikçi seçiminde objektif kriterler ile karar verilir,
 • Tedarikçi denetimlerinde ve ziyaretlerinde tedarikçi tarafından talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uyulur.

HİSSEDARLARLA İLİŞKİLER AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını korur.
 • Hissedarlarının sağladığı kaynakların karşılığı olarak değer yaratılması için gereken gayreti gösterir, oluşan karı hissedarlara dağıtır ya da yatırıma yönlendirir,
 • “ENSARİ” markasını toplumda en iyi şekilde temsil etmek ve saygınlığını arttırmak için gereken tüm çalışmalar yapılır.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paydaşlarıyla sürekli iletişim halinde bulunarak eleştiri ve önerilerinden faydalanır ve olumlu ilişkilerin devamını sağlar,
 • Hissedarlarına ve kamuya, şirketlerle ilgili olarak, açıklanması gereken konuların tam, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulmasını sağlar,
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, kuruluşundan itibaren süregelen güven ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi sağlanır, sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedef alınarak, şirketimizin kaynakları, varlıkları ve çalışma zamanı verimlilik bilinciyle yönetilir.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının eşit şartlarda ve eşzamanlı bilgi sahibi olabilmeleri için, “içsel bilgi”ye ulaşabilen çalışanlarına Gizlilik Sözleşmesi imzalatır.

DEVLETLE İLİŞKİLER AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. devletin tüm kurumlarına karşı saygılı ve şeffaftır.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet gösterdiği ve göstereceği tüm ülkelerde, ilgili yasa, kural ve düzenlemelere uyar.
 • Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetir, kayıt altına alır ve raporlar.

RAKİP VE REKABETLE İLGİLİ İLİŞKİLER AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hiçbir şekilde yapmaz.
 • Belirli bir piyasada, tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hâkim durumda olduğu durumlarda, bu hakim durumunu kötüye kullanmaz.
 • Rakiplerle, piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmaz.
 • Şirket’i temsilen dernek, meclis, oda, meslek birlikleri v.b. toplantılar ile diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve işlemlerden kaçınılır.

SEÇ-G VE SOSYAL PERFORMANS AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çevre politikalarını sürekli geliştirir ve etkin uygulanmasını sağlar.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ülkemiz ve dünyamız yararına hareket eder, çalışanlarımız, işletmecilerimiz ve tedarikçilerimiz ile kurumsal vatandaşlık örneği gösterir.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. insanlara zarar vermeme ve çevreyi koruma amacına bağlılığını sürdürürken, bu amaçlarla uyumlu hizmetler geliştirmeyi hedefler.
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iyi bir komşu olmak ve sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunabilmek için, müşterilerin, hissedarların ve toplumun güvenini kazanmayı amaçlar.

SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları bir program çerçevesinde destekler.
 • Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir ve toplumun olumlu yönde gelişimi için destek verir.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. rüşvet, içerden ticaret, piyasa suistimali, dolandırıcılık ya da para aklama gibi faaliyetlere hoşgörü göstermez.
 • Kolaylık ödemeleri de rüşvet anlamına gelir ve bu türden ödemelerin yapılması asla hoş karşılanmaz.

ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKEN ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

Tüm Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının birincil sorumluluğu; ENSARİ markasının deneyim, dürüstlük ve güvenle anılmasını sağlamak ve daha ileri taşımaktır. Bu çerçevede; Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarından beklenenler:

 • Yasalara daima uymak,
 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
 • Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek,
 • Sürdürülen görevlerde, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek,
 • Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, çalışma ortamının düzenini bozmamak,
 • Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere, tüm maddi ve manevi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları, olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
 • Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak,
 • Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak,
 • Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarının -bilerek- yetkisiz kullanımından kaçınmak,
 • Tüm yasal kayıtların kanunda istenen şekliyle tutulmasını sağlamak,
 • Üçüncü kişilerden gelen ve şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini yanıtlamak için mutlaka üst yönetimin yazılı onayını almak
 • Şirketin açıkladığı beyan ve sunduğu raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği göstermek.
 • Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini, işletme ve idari tesislerin korunması için gerekli tedbirleri almak,
 • Terör, doğal afet vb. durumlarda oluşturulacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yaparak en az kayıpla işin sürekliliğini sağlamak,
 • Şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak,
 • Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait mali ve ticari sırların, şirketin rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla yapılan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak,
 • İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, spekülatif amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmamak,
 • Çalıştıkları şirketler ve bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak,
 • Çıkar çatışmalarından kaçınmak (Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.)
 • Şahsi ve özel düşüncelerin, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde aldığı kararları etkilemesine izin vermemek,
 • Unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak,
 • Yapılacak kişisel yatırımlarda, mevcut çalışılan kurumla çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek,
 • Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda devam eden Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak,
 • Çalışan ile müşteri veya tedarikçi konumundaki şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin birinci derece akraba olması durumunda yönetime bilgi vermek ve onay almak,
 • Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının hisse veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda yönetime bilgi vermek.
 • İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek sportif faaliyetler, yurt içi / dışı geziler, vb. davetlere katılım Genel Müdür onayına tabidir.
 • İş ilişkisi içinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan müşteri, tedarikçi veya işletmecilere hediye gönderimi ve onlardan hediye kabulü (konaklama, yemek vb.) yıllık 100 Euro ile sınırlıdır. Hediye gönderimlerinin tamamı ve 100 Euro bedel üzerindeki hediye kabulleri Genel Müdür’ ün yazılı onayına tabiidir.

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde;

 • Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif edilemez.
 • Tedarikçilerden, işletmecilerden, kiracılardan, müşterilerden, Grup şirketlerinden veya üçüncü kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep edilemez, üçüncü kişilere teklif edilemez, teklif edildiğinde kabul edilemez.

SİYASİ FAALİYET YASAĞI

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir yönetim kurulu kararı olmaksızın siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapmaz. Bu konularda işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri amaçlı aksiyonlara izin verilmez. Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetler için kullanılamaz ve kullandırılamaz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

Şirketimiz, işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

 • Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike doğurabilecek veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır.
 • Hiçbir çalışan ve işletmeci ruhsatlı dahi olsa işyerinde silah v.b. taşıyamaz.
 • Çalışanlar, geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak, alkol almayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmayacak, araç kullanmayacaklardır.

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI UYGULAMA İLKELERİ

İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü:

 • Çalışanlar, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Etik Davranış Prensipleri’nin ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine (ilk yöneticisine) ve Genel Müdüre ve/veya bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu Başkanı’na iletmekle yükümlüdürler.
 • Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3. şahıslara açıklanması kesinlikle önlenecektir. Bildirim mekanizmasının şirket menfaati doğrultusunda olması gözetilmelidir.
 • Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur.
 • Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır.

DİSİPLİN UYGULAMALARI

Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

 • Disiplin kurulu kararı neticesinde, personelin, eğer bilerek yapıldığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise İş kanununun ilgili maddeleri uyarınca gerekli işlemler yapılır ve gerekli görülürse işten çıkarma yapılır ve kanuni işlem başlatılır. Bilerek haksız menfaat sağlayan kişinin, geçmişte yaptığı faydalı işler alınan karar üzerinde kısmen veya tamamen bir af sebebi oluşturamaz.
 • Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise olayın etkisine uygun sözlü veya yazılı ihtar verilir.
Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
 

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

Tamam
Lütfen Bekleyin...