• Anasayfa
 • Denetim Komitesi Çalışma Esasları

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1- AMAÇ VE KAPSAM

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde kurulan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunun finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

2-KOMİTENİN YAPISI

Komite en az iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir. Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.

3-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
 • Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
 • Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.
 • Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlar.
 • Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.
 • Komite, varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir. b)
 • Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.
 • Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
 • Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını bağımsızlığı konusunda değerlendirir.
 • Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
 • Komite, en az üç ayda bir Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde, komite başkanının daveti üzerine, şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımları ve görüşlerine yer verilmesi mümkündür.

Komite toplantıları komite üye tam sayısının çoğunluğuyla genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Gerekli gördüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu’na aittir.

4-RAPORLAMA

Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını Yönetim Kuruluna bildirir.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar.

5-YÜRÜRLÜK

Denetimden Sorumlu Komite’nin Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girer.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
 

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

Tamam
Lütfen Bekleyin...