ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1-AMAÇ:

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bilgilendirme politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, Ensari Deri ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. web sitesi www.ensarideri.com aracılığıyla sunulmuştur.

2-YETKİ VE SORUMLULUK:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

3-YÖNTEM VE ARAÇLAR:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir.

Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur. Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’ vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birimfaaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu’na ve Kurumsal Yönetim Komitesi’ne raporlamaktadır. Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete uyarlandığı ve uygulatıldığı birim olarak kurulmuştur.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi www.ensarideri.com sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

4-KURUMSAL WEB SİTESİ İÇERİĞİ:

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

 • Şirket genel bilgileri,
 • İletişim bilgileri,
 • Bulunduğu sektör,
 • Kurumsal yapısı,
 • Kurumsal sunum, vizyon, misyon,
 • Bilgi Toplumu Hizmetleri
 • Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
 • Ticaret sicil bilgileri,
 • İMKB hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
 • Özel durum açıklamaları,
 • Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
 • Finansal ve operasyonel veriler,
 • Esas sözleşme,
 • Halka arz sirküler
 • İzahname,
 • Faaliyet raporları,
 • Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
 • Toplantı, konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
 • Bilgilendirme politikası
 • Ücretlendirme politikası
 • Kar dağıtım politikası
 • Kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları
 • Denetim komitesi çalışma esasları
 • İçerden öğrenenler listesi
 • Sıkça sorulan sorular
 • İlgili bağlantılar Şeklindedir.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur. İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.

5-MALİ TABLOLAR VE FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI:

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilerek KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilir.

Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer üç aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulunun onayıyla KAP’ ta yayınlanmaktadır. KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayınlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

6-BASIN YAYIN ORGANLARININ TAKİBİ:

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilir. BİST ve SPK’nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyulması halinde ise konu hakkında KAP’ta açıklama yapılır

7-GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI:

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleşmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

8-ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARININ KAMUYA AÇIKLANMASI VE AÇIKLAMAYA YETKİLİ KİŞİLER:

SPK ‘ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)’ uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP’a bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

9-YATIRIMCI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VEYA BASIN TOPLANTILARINDA AÇIKLANAN SUNUM VE RAPORLAR VE ULAŞILABİLİRLİK:

Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanır.

10-İDARİ SORUMLULUK, İÇERDEN ÖĞRENENLER LİSTESİ VE GİZLİLİK ESASI:

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ‘ içerden öğrenenler listesi’ vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

Şirketin içsel bilgisine erişim imkânı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
 

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

Tamam
Lütfen Bekleyin...